/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
Dziś trochę kontynuacji podejścia Gestalt w edukacji.

Dziś trochę kontynuacji podejścia Gestalt w edukacji.

Dziś trochę kontynuacji podejścia Gestalt w edukacji.

Kim jest pedagog gestaltysta?

Współczesna skomplikowana rzeczywistość skutkuje koniecznością posiadania przez nauczycieli specyficznych kompetencji i podejście Gestalt w edukacji oferuje pewien model osobistego funkcjonowania w zawodzie pedagoga.

Nieuchronny proces postępującej profesjonalizacji tego zawodu wymaga interdyscyplinarnej wiedzy między innymi z zakresu psychologii, socjologii, biologii, medycyny, itd. Od współczesnego pedagoga oczekuje się bowiem, by odszedł od swojej tradycyjnie pojmowanej, autorytarnej roli i stał się specjalistą od wszechstronnego rozwoju człowieka.

W istocie więc w myśleniu o współczesnym wychowaniu szczególnego znaczenia nabiera orientacja gestaltowska, co oznacza między innymi, iż wychowawca – nauczyciel:
-postrzega każdą sytuację jako “spotkanie ja – druga osoba”;
-nade wszystko “umie używać siebie, jako specyficznego narzędzia”;
-odkrywa własną unikalną osobowość i umiejętnie posługuje się nią jako instrumentem oddziaływania działania pedagogicznego;
-traktuje zdobywaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako okazję do osobistego rozwoju i doskonalenia swych działań praktycznych.

Specyficzny charakter podejścia Gestalt w edukacji zakłada integrację myślenia, uczuć i działania w procesie nauczania-uczenia się i wymaga obecności specjalnie przygotowanych pedagogów. Paradoksalnie w pedagogice Gestalt punktem wyjścia jest sam nauczyciel w pełni świadomy swoich własnych możliwości, potrzeb, ograniczeń, etc.

W wielu koncepcjach pedagogicznych nauczyciel bywa wręcz bombardowany wskazówkami na temat tego, w jaki sposób ma się stawać dobrym nauczycielem, jak nim być.

Pedagogika Gestalt odżegnuje się od formułowania zadań edukacyjnych w taki sposób i za niezwykle ważne zadanie uznaje przyczynienie się do rozpadu tak przyjętych, często uwewnętrznionych norm. Proces przemian nawiązuje do podstawowego założenia, ważnego także w terapii Gestalt, według którego zmiana może odbywać się wówczas, gdy ktoś będzie tym, kim jest – a nie tym, kim chciałby być.

Oryginalność nauczycielskiej edukacji w podejściu Gestalt wyraża się w procesie dialogowego, skoncentrowanego na osobie poznawania siebie, kształtowania swoich kompetencji pedagogicznych przy zastosowaniu twórczych metod i zasad edukacyjnych. Dzięki nim nauczyciel ma możliwość wejścia w rolę facylitatora – uważnego, wspierającego i wrażliwego partnera uczącego się.

Postrzegając rolę zawodową pedagoga w takim wymiarze zgodzić się wypada z Anthonym de Mello że “znać rzeczy, oznacza być uczonym. Znać innych, oznacza być mądrym. Znać siebie, to być oświeconym”.

Więcej można przeczytać mojej książce pt. „Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby” wydanej w Krakowie przez Oficynę Wydawniczą Impuls.

Wiktor Żłobicki

Wrocławski Ośrodek Gestalt

Dodaj komentarz

Close Menu